დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

მცირე ბიზნესის მეწარმე

მცირე ბიზნესის მეწარმე

1. შესავალი

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XII თავი მცირე ბიზნესის მეწარმეებს სთავაზობს დაბეგვრის სპეციალურ რეჟიმს, რაც მნიშვნელოვან საგადასახადო შეღავათებს აწესებს. ზოგადად, საქართველოს ლაკონური კანონმდებლობის მიხედვით, ფიზიკური პირის შემოსავალი იბეგრება 20% (გარკვეული გამონაკლისების) გადასახადის განაკვეთით. თუმცა, მცირე ბიზნესის საგადასახადო მოწმობის შემთხვევაში, პირადი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი მცირდება 1-3%-მდე..

2. 1% საგადასახადო განაკვეთის მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსის მინიჭების პირობები.

საგადასახადო სააგენტო ანიჭებს 1% საგადასახადო განაკვეთს მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსს, კერძოდ, საქართველოს შემოსავლების სამსახურს. თუ იგი დაამტკიცებს განაცხადს, გასცემს მცირე ბიზნესის სერთიფიკატს განაცხადის მიღებიდან გონივრულ ვადაში.
მცირე ბიზნესის სტატუსი პირს ენიჭება საგადასახადო ორგანოში მცირე ბიზნესის სტატუსზე განაცხადის შეტანის თვის მომდევნო თვის პირველი დღიდან და პირი სტატუსის მქონედ ითვლება ამ დღიდან.

მცირე ბიზნესის სერთიფიკატი გაიცემა უვადოდ და ძალაშია, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსი არ გაუქმდა.

მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსისთვის ფიზიკური პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

 • რეგისტრირებულია როგორც ინდივიდუალური მეწარმე (გარდა მცირე გამონაკლისებისა)
 • არ ახორციელებს მიერ განსაზღვრულ საქმიანობას რეზოლუცია N415 საქართველოს მთავრობის, რომლის დროსაც აკრძალულია მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
 • კალენდარული წლის განმავლობაში საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არ აღემატება 500 000 ლარს

აკრძალული საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც არ გამოიყენება მცირე ბიზნესის სტატუსისთვის:

 • საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს ლიცენზირებას ან სხვა ნებართვას, გარდა ნებართვისა საქართველოს დედაქალაქში ავტომობილით-ტაქსით გადასვლისა (M1 კატეგორია)
 • საქმიანობა, რომლის განხორციელებაც მნიშვნელოვან ინვესტიციას მოითხოვს
 • სავალუტო ოპერაციები
 • Სამედიცინო სერვისები
 • არქიტექტურული მომსახურება
 • საადვოკატო ან სანოტარო მომსახურება
 • აუდიტის, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტების) მომსახურება
 • სათამაშო ბიზნესი
 • დაკომპლექტება
 • აქციზური საქონლის წარმოება

გარდა ამისა, ზემოაღნიშნულ საქმიანობასთან ერთად, კანონმდებლობა ადგენს იმ საქმიანობის ჩამონათვალსაც, რომლის შემთხვევაშიც მცირე ბიზნესის ინდმეწარმის მიერ მიღებული შემოსავალი 1% საგადასახადო განაკვეთის ნაცვლად იბეგრება 20%. შესაბამისად, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს, გარდა აკრძალული საქმიანობისა, შეუძლია განახორციელოს ზოგადი წესით და სპეციალური საგადასახადო რეჟიმით ერთდროულად რამდენიმე საქმიანობა, მათ შორის დასაქმებიდან ხელფასის მიღება.

შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ გამოიყენება სპეციალური საგადასახადო რეჟიმისთვის:

 • უძრავი ქონების იჯარით გაცემა/გაქირავება
 • შემოსავალი სესხიდან
 • მოგება სათამაშო ბიზნესიდან
 • საჩუქარი
 • შემდეგი ქონების რეალიზაციით მიღებული ჭარბი შემოსავალი

  1) უძრავი ქონება 2) სატრანსპორტო საშუალება 3) ფასიანი ქაღალდები

 • სამკვიდრო ქონების სახით მიღებული შემოსავალი
 • Დივიდენდი
 • ინტერესი
 • ჰონორარი
 • ვალების პატიება
 • პარტნიორის აქციების გაყიდვა

3. 1% საგადასახადო განაკვეთი მცირე ბიზნესის მეწარმის დაბეგვრა

ზოგადად, მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 1%. თუმცა, თუ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული მთლიანი შემოსავალი აღემატება 500 000 ლარს, გადასახადის განაკვეთი იზრდება 3%-მდე. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი იბეგრება 3% განაკვეთით კალენდარული წლის ბოლომდე 500 000 ლარიანი შემოსავლის ლიმიტის გადაჭარბების დაფიქსირების შესაბამისი თვის დასაწყისიდან.

მაგალითი: გიორგის მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი და ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, კერძოდ, ფლობს „მინი მარკეტს“, სადაც დაკავებულია სურსათის საცალო ვაჭრობით. ამ საქმიანობიდან მიღებულმა დასაბეგრი შემოსავალმა 2019 წლის 20 ოქტომბერს 500 000 ლარს გადააჭარბა.

ანალიზი: საქართველოში მცირე ბიზნესის მიერ ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი ექვემდებარება სპეციალური რეჟიმის დაბეგვრას, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემოსავალი აღემატება 500 000 ლარს. 2019 წლის 1 იანვრიდან იმავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი დაიბეგრება მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1% განაკვეთით, ხოლო მიღებული შემოსავალი 1 ოქტომბრიდან კალენდარული წლის ბოლომდე – ქ. მაჩვენებელი 3%.

1% მცირე ბიზნესის მეწარმეები ყოველთვიურად წარადგენენ საგადასახადო დეკლარაციას. მცირე ბიზნესის გათავისუფლება ვრცელდება მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადზე და ის ჩვეულებრივ იხდის სხვა გადასახადებს, როგორც ამას კანონი მოითხოვს, მათ შორის დღგ-ს და დაკავების გადასახადს.

მცირე ბიზნესის მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში 6000 ლარამდე გადახდილი ხელფასები არ იბეგრება გადახდის წყაროსთან დაკავების გადასახადის სახით, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა: ა) პირი დარეგისტრირდა ინდმეწარმეად და მიენიჭა სტატუსი. მცირე ბიზნესი იმავე კალენდარული წლის განმავლობაში; ბ) მცირე ბიზნესის მეწარმის მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული ჯამური შემოსავალი არ აღემატება 50 000 ლარს.

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის შემდეგი ზომები:

 • საქონლის/მომსახურების შესყიდვების კონტროლი
 • Ვიზუალური შემოწმება
 • კონტროლი სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვაზე
 • დროის შესწავლა
 • ინვენტარის აღება

მოთხოვნები მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეებისთვის:

 • შეინახეთ სპეციალური საბუღალტრო ჟურნალი, მათ შორის ელექტრონული ფორმით
 • ნაღდი ფულის მიღებისას გამოიყენეთ სალარო აპარატი
 • გამოიყენეთ ზედნადები საქონლის ტრანსპორტირების ან/და მიტანისას
 • საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ზარალი არ გადაიტანება შემდეგ წელს, თუ არ მოიხსნება სპეციალური საგადასახადო რეჟიმი

4. სტატუსის გაუქმება

1% საგადასახადო განაკვეთი მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ:

 • პირი ახორციელებს კანონით დადგენილ აკრძალულ საქმიანობას
 • აღნიშნული მოთხოვნით პირმა საგადასახადო ორგანოს კალენდარული წლის დასრულებამდე მიმართა
 • პირის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ჯამური შემოსავალი 500 000 ლარზე მეტი ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში, 2 კალენდარული წლის მიხედვით.
 • სალარო აპარატით სარგებლობის წესის დარღვევისთვის პირი კალენდარული წლის განმავლობაში მინიმუმ 3-ჯერ დაჯარიმდა.

5. 1% საგადასახადო განაკვეთის მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსის მიღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირებს, რომლებიც გახდებიან საქართველოს რეზიდენტი, შეუძლიათ მიიღონ მცირე ბიზნესის სტატუსი. საქართველოს რეზიდენტი მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში არის ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 ან მეტი დღის განმავლობაში ამ საგადასახადო წელს დამთავრებული ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში. შესაბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ იმოგზაურონ საზღვარგარეთ, აკეთონ თავიანთი ბიზნესი და ისარგებლონ მცირე ბიზნესის სტატუსით, თუ ისინი საქართველოში კალენდარული წლის განმავლობაში 183 დღეზე მეტ ხანს დარჩებიან. რა თქმა უნდა, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულების პირობები და რამდენად გვიცავს იგი მცირე ბიზნესის სტატუსის საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობაში.

6. დასკვნა

მცირე ბიზნესის სტატუსი ნამდვილად სთავაზობს ძალიან მნიშვნელოვან საგადასახადო შეღავათს ინდივიდუალურ მეწარმეებს საშემოსავლო გადასახადის თვალსაზრისით. თუ ინდმეწარმე საქონელს/მომსახურებას ახორციელებს საზღვარგარეთ და მის მიერ მიღებული შემოსავალი ითვლება შემოსავალად საქართველოში არსებული წყაროდან, ის არ გადაიხდის დღგ-ს, შესაბამისად მისი შემოსავალი შეიძლება დაიბეგროს მხოლოდ 1%.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან მცირე ბიზნესის მეწარმის სტატუსის მისაღებად დახმარების მისაღებად დაგვიკავშირდით.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.

ტეგები

კომპანიის გადასახადი კომპანიის გადასახადი საქართველოში კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოში კორპორატიული გადასახადი კორპორატიული გადასახადი საქართველოში COVID 19 კრიპტო აქტივების რეგულირება კრიპტოვალუტის რეგულირება კრიპტო რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველოში ბიზნესის კეთება საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსი თავისუფალი ზონები საქართველოში საქართველოს კრიპტორეგულირება საქართველოს ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე $500 მილიონი ევრობონდები გამოუშვა ინკორპორაცია საქართველოში Საინფორმაციო ტექნოლოგია საერთაშორისო IT კომპანიის საგადასახადო სერთიფიკატი ინვესტირება საქართველოში IT კომპანია საქართველოში IT კომპანიები საგადასახადო განაკვეთები საქართველოში საქართველოს შრომის კოდექსი საქართველოს შრომის კოდექსი მოგების გადასახადი მოგების გადასახადი საქართველოში ციფრული აქტივების რეგულირება კრიპტო რეგულირება დაიწყეთ ბიზნესი საქართველოში გადასახადები საქართველოში თავისუფალი ზონის კომპანიის დაბეგვრა თავისუფალი ზონის სუბიექტების დაბეგვრა საქართველოში IT კომპანიის დაბეგვრა საქართველოში საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადები საქართველოში მოგზაურობა საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანია ვირტუალური ზონის ერთეული ვირტუალური ზონის IT კომპანია ვირტუალური ზონის ადამიანი ვიზა საქართველოს სტუმრობა

არქივები