დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

სპეციალური სავაჭრო კომპანია

სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. შესავალი

ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების, საქართველოს, როგორც რეგიონული ჰაბის პოტენციალის გაძლიერების და მრავალეროვნული საერთაშორისო კომპანიების ინტერესის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა კომპანიებს საშუალებას აძლევს მიიღონ „სპეციალური სავაჭრო კომპანიის“ სტატუსი და ისარგებლონ კორპორატიული ფუნქციით. მოგების გადასახადი. ეს სტატუსი ეხება კონკრეტულ საქმიანობას, რაც გულისხმობს იმპორტს და შენახვას საქართველოში. ასევე, ეს გულისხმობს საქონლის შემდგომ რეექსპორტს.

2. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის უპირატესობები

 • სპეციალური სავაჭრო კომპანია თავისუფლდება მხოლოდ კორპორატიული მოგების გადასახადისგან - 15%
 • ის ასევე თავისუფლდება დღგ-სგან შეზღუდული და ძირითადი საქმიანობის გამო - 18%

3. სტატუსის მინიჭების ვადები და პირობები

 • საწარმოს სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსს ანიჭებს საგადასახადო ორგანო
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების მიზნით შექმნილ საწარმოს, რეგისტრაციით, მიმდინარე და მომავალი კალენდარული წლებისთვის.
 • საწარმომ საწარმოს სტატუსის მისაღებად საგადასახადო ორგანოს უნდა მიმართოს რეგისტრაციიდან 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საქმიანობის დაწყების დღისა.
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭებისას გაიცემა ამ სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა

გაითვალისწინეთ, რომ სჯობს განაცხადოთ და მიიღოთ სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი ახალი წლის დასაწყისში. რადგან სტატუსი მოცემულია მიმდინარე და მომავალ კალენდარულ წლებში.

შესაძლებელია უცხოურმა საწარმომ, რომელიც საქართველოში ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, დამატებით დაარეგისტრიროს ცალკე მუდმივი დაწესებულება სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭების მიზნით და განახორციელოს ასეთი საწარმოსთვის ნებადართული საქმიანობა.

სპეციალურ სავაჭრო კომპანიას უფლება აქვს:

 • უცხოური საქონლის რეექსპორტი საბაჟო საწყობიდან
 • საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის გაყიდვა როგორც სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოებისთვის, ასევე ამ სტატუსის არმქონე საწარმოებისთვის.
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის არმქონე საწარმოდან უცხოური საქონლის შეძენა შემდგომი რეექსპორტის ან/და საბაჟო საწყობში რეალიზაციის მიზნით.
იმპორტის ექსპორტი საქართველოში

გარდა ზემოაღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლისა, სპეციალური სავაჭრო კომპანიას უფლება აქვს მიიღოს სხვა შემოსავალი. Ეს შეიცავს:

 • შემოსავალი, რომელიც გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით
 • შემოსავალი მის მიერ 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალებების მიწოდებიდან
 • შემოსავალი, გარდა ზემოაღნიშნული ორი პუნქტისა, რომელიც საქართველოში არსებული წყაროდან საგადასახადო პერიოდის (წლის) მიხედვით არ უნდა აღემატებოდეს 1 მილიონ ლარს და საქართველოში შემოტანილი უცხოური საქონლის საბაჟო ღირებულების 5 პროცენტს.

სპეციალური სავაჭრო კომპანია აკრძალულია:

 • საქონლის შემოტანა საქართველოში, გარდა ამ საწარმოს ძირითადი საშუალებებისთვის განკუთვნილი იმპორტისა
 • შეიძინოს ქართული საქონელი საქართველოს ტერიტორიაზე შემდგომი გასაყიდად
 • მომსახურების გაწევა საქართველოს საწარმოს/ინდმეწარმეს ან/და უცხოური საწარმოს საქართველოში მუდმივ დაწესებულებას.
 • ჰქონდეს საბაჟო საწყობი

სპეციალური სავაჭრო კომპანიისგან საქონლის შეძენის შემთხვევაში, გამოქვითვის ღირებულება არ შეიძლება აღემატებოდეს საქონლის საბაჟო ღირებულებას. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება მყიდველის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯზე, რომელიც მიეკუთვნება აქტივის ღირებულებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსით და არ არის დაკავშირებული სპეციალური სავაჭრო კომპანიისთვის გადახდებთან.

სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ მუშაობის წესის დარღვევა გამოიწვევს კანონით გათვალისწინებულ ჯარიმებს:

 • კანონით გათვალისწინებული შემოსავლის მაქსიმალური ოდენობის გადაჭარბება – გამოიწვევს დაჯარიმებას გადაჭარბებული თანხის 10 პროცენტით.
 • შემდგომი მიწოდებისთვის ქართული საქონლის შეძენა იწვევს დაჯარიმებას შეძენილი საქონლის საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტის ოდენობით.
 • ქართული საწარმოს ან/და უცხოური საწარმოს საქართველოში მუდმივი დაწესებულების მომსახურების გაწევა იწვევს დაჯარიმებას ასეთი მომსახურებით მიღებული და/ან მისაღები კომპენსაციის ოდენობის 50 პროცენტის ოდენობით.
 • ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალებების მიწოდება 2 წლამდე ვადით იწვევს დაჯარიმებას ასეთი საქონლით მიღებული ან/და მისაღები კომპენსაციის ოდენობის 50 პროცენტით.

4. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის გაუქმება

სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი უქმდება საწარმოს უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ სტატუსის გაუქმების შესახებ განცხადებაში მითითებული კალენდარული წლისთვის. ამასთან, განაცხადის წარდგენა უნდა მოხდეს შესაბამისი წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

სტატუსის გაუქმების შესახებ განცხადების წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საგადასახადო ორგანო გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს სტატუსის გაუქმების შესახებ.

5. დასკვნა

სპეციალური სავაჭრო კომპანიას აქვს მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები. იგი ქმნის ძალიან მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს სხვადასხვა ქვეყანაში ვაჭრობის საერთაშორისო კომპანიებისთვის. საქართველოს აქვს კარგი მდებარეობა და არის ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე. ასევე, მას აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. კომპანიებს, რომლებიც აპირებენ თავიანთი საქონლის რეგიონში გატანას, ეს სტატუსი მათ საშუალებას აძლევს, შემოიტანონ, შეინახონ და გაავრცელონ თავიანთი საქონელი რეგიონში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მისაღებად დახმარების მისაღებად დაგვიკავშირდით.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.

ტეგები

კომპანიის გადასახადი კომპანიის გადასახადი საქართველოში კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოში კორპორატიული გადასახადი კორპორატიული გადასახადი საქართველოში COVID 19 კრიპტო აქტივების რეგულირება კრიპტოვალუტის რეგულირება კრიპტო რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველოში ბიზნესის კეთება საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსი თავისუფალი ზონები საქართველოში საქართველოს კრიპტორეგულირება საქართველოს ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე $500 მილიონი ევრობონდები გამოუშვა ინკორპორაცია საქართველოში Საინფორმაციო ტექნოლოგია საერთაშორისო IT კომპანიის საგადასახადო სერთიფიკატი ინვესტირება საქართველოში IT კომპანია საქართველოში IT კომპანიები საგადასახადო განაკვეთები საქართველოში საქართველოს შრომის კოდექსი საქართველოს შრომის კოდექსი მოგების გადასახადი მოგების გადასახადი საქართველოში ციფრული აქტივების რეგულირება კრიპტო რეგულირება დაიწყეთ ბიზნესი საქართველოში გადასახადები საქართველოში თავისუფალი ზონის კომპანიის დაბეგვრა თავისუფალი ზონის სუბიექტების დაბეგვრა საქართველოში IT კომპანიის დაბეგვრა საქართველოში საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადები საქართველოში მოგზაურობა საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანია ვირტუალური ზონის ერთეული ვირტუალური ზონის IT კომპანია ვირტუალური ზონის ადამიანი ვიზა საქართველოს სტუმრობა

არქივები