დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

როგორ ხდება დოკუმენტების დამოწმება საქართველოში გამოსაყენებლად

როგორ ხდება დოკუმენტების დამოწმება საქართველოში გამოსაყენებლად

1. შესავალი

უცხო ქვეყნების ხელისუფლების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გამოსაყენებლად გაცემული ან გაცემული დოკუმენტები საჭიროებს დამოწმებას აპოსტილის დამაგრებით ან ლეგალიზებით.

2. აპოსტილი

აპოსტილი არის ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს სერთიფიკატს. ეს არის უბრალოდ სპეციალიზებული სერთიფიკატი, რომელიც თან ერთვის ორიგინალ დოკუმენტს, რათა დაადასტუროს მისი ლეგიტიმური და ავთენტური. თითოეული ქვეყანა დანიშნავს იმ ორგანოს (ერთს ან მეტს), რომელსაც აქვს უფლება გამოსცეს აპოსტილი. როგორც წესი და თითოეული ქვეყნიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ნოტარიუსების, საგარეო საქმეთა დეპარტამენტის, იუსტიციის დეპარტამენტის დეკანი და ა.შ. ვებგვერდი კონვენციაში ჩამოთვლილია ყველა კომპეტენტური ორგანო თითოეულ ქვეყანაში.

აპოსტილი ადასტურებს არა დოკუმენტის შინაარსს, არამედ მის წარმოშობას, ანუ უფლებამოსილი ორგანოს ხელმოწერისა და ბეჭდის ნამდვილობას, აგრეთვე მის შესაძლებლობას, გასცეს იგი ამ ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ფარგლებში.

აპოსტილები ხელმისაწვდომია იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ხელი მოაწერეს 1961 წლის ჰააგის კონვენციას უცხოური საჯარო დოკუმენტების ლეგალიზაციის მოთხოვნის გაუქმების შესახებ, რომელიც ცნობილია როგორც ჰააგის კონვენცია. ჰააგის კონვენცია ითვალისწინებს საჯარო (მათ შორის, ნოტარიულად დამოწმებული) დოკუმენტების გამარტივებულ სერტიფიცირებას, რომელიც გამოიყენება კონვენციის წევრ ქვეყნებსა და ტერიტორიებზე.

აპოსტილის კონვენცია გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტის წარმოშობის ქვეყანა და ის, რომელშიც ის გამოყენებული იქნება, ხელმომწერ ნაწილს წარმოადგენს.

ამჟამად კონვენციაში 121 ქვეყანაა ჩართული და ეს რიცხვი თითქმის ყოველწლიურად იზრდება. წევრი ქვეყნების სია, ისევე როგორც ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელიც გამომდინარეობს ზოგიერთი წევრის წინააღმდეგობის გამო, სხვების მიერთებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ კონვენციის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.hcch.net). საქართველო ჰააგის კონვენციის წევრია 2007 წლიდან. 

აპოსტილები, როგორც წესი, გაიცემა მოთხოვნის იმავე დღეს (თუ მოთხოვნილი იქნება პირადად გამცემ ოფისში) და ფასი განსხვავდება ქვეყნების და აპოსტილური დოკუმენტის ტიპის მიხედვით, თუმცა ისინი იშვიათად ღირს 70 $-ზე მეტი.

მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი დამოწმებულია აპოსტილით, ის მისაღებია საქართველოში გამოსაყენებლად.

3. ლეგალიზაცია

იმ ქვეყნებში, რომლებიც არ არიან ჰააგის კონვენციის წევრი, დოკუმენტებმა უნდა გაიარონ უფრო ჩართული პროცესი, რომელიც ცნობილია როგორც დოკუმენტების ავთენტიფიკაცია და ლეგალიზაცია. თქვენ ვერ შეძლებთ თქვენი დოკუმენტების გამოყენებას საქართველოში მათი ლეგალიზების გარეშე.

3.1. ავთენტიფიკაცია

დოკუმენტის ლეგალიზაციის პროცედურა შეიძლება დაიყოს ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი არის შიდა ავთენტიფიკაციის პროცედურა, რომელსაც ახორციელებს დოკუმენტის გამცემი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოები და მეორე - ავტორიზაციის პროცედურა, რომელსაც ახორციელებს დანიშნულების ქვეყნის საკონსულო ოფიცერი. მაგალითად, კანადაში გაცემული დოკუმენტის საქართველოში გამოსაყენებლად კანადის კომპეტენტური ორგანოების მიერ უნდა განხორციელდეს ავთენტიფიკაციის ზოგიერთი პროცედურა (შიდა პროცედურები) და საბოლოო ეტაპზე დოკუმენტი უნდა წარედგინოს კანადაში საქართველოს საკონსულო ოფისს ავთენტიფიკაციისთვის. (საკონსულო ლეგალიზაცია).

შიდა ლეგალიზაციის პროცედურები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით და დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლობაზე. პროცესი შეიძლება იყოს ერთი ან მრავალსაფეხურიანი, რაც ნიშნავს, რომ დოკუმენტი უნდა წარედგინოს ერთ ან რამდენიმე სახელმწიფო ორგანოს შიდა საკანონმდებლო პროცედურების დასრულების მიზნით. ავთენტიფიკაცია ჩვეულებრივ იწყება შესაბამისი მხარის მიერ დოკუმენტზე ხელმოწერით და ნოტარიულად დამოწმებით. შემდეგ შესაბამისი სამთავრობო უწყება ამოწმებს ნოტარიუსს და საბოლოოდ ამოწმებს დოკუმენტს.

3.2. ლეგალიზაცია

დოკუმენტის ავთენტიფიკაციის შემდეგ, ის უნდა იყოს დამოწმებული უცხოური იურისდიქციის მიერ იქ მოქმედი. ეს პროცესი, რომელსაც ლეგალიზაციას უწოდებენ, ჩვეულებრივ ხდება ქვეყნის საელჩოში ან საკონსულოში და შეიძლება ჩაითვალოს ავტორიზაციის პროცესის საბოლოო ნაბიჯად.

თითოეულ ქვეყანას ასევე აქვს მტკიცების საკუთარი სტანდარტები. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტები უკვე გავლილი იქნება და შესაბამის უცხო ქვეყანაში შიდა ლეგალიზაციის პროცედურები დასრულდება, დოკუმენტები უნდა დაკანონდეს საქართველოს საკონსულოში. საკონსულო ლეგალიზაცია ხდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე, განცხადების შეტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

განმცხადებელს შეუძლია მომსახურების მიღება საკონსულოში პირადად ან ფოსტით მისვლით;

წარსადგენი დოკუმენტების სია:

 • გაგზავნეთ ონლაინ განაცხადი და ატვირთეთ ყველა დოკუმენტი ოფიციალურ ვებსაიტზე: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/visit
 • დაბეჭდილი და ხელმოწერილი განაცხადის ფორმა;
 • ლეგალიზებული დოკუმენტი;
 • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტი ან პირადობის მოწმობა);
 • რწმუნებულის მიერ ლეგალიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში – მინდობილობის ფორმა და მინდობილობის მოქმედი პირის პირადობის მოწმობა;
 • თუ თქვენ იმყოფებით სხვა ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეც არ ხართ, მაშინ ლეგალიზაციისთვის აუცილებელია ამ ქვეყანაში თქვენი კანონიერი ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. ვიზა, ბინადრობის ნებართვა და ა.შ.) საკონსულო მოსაკრებლის გადახდის ქვითართან ერთად.

განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას ლეგალიზაციაზე, თუ:

 • წარმოდგენილია მხოლოდ ლეგალიზებული დოკუმენტის თარგმანი;
 • წარდგენილი დოკუმენტები ან აქტები ლეგალიზაციას არ ექვემდებარება;
 • ლეგალიზაციისთვის წარდგენილი დოკუმენტი არ არის სრული;
 • ლეგალიზაციისთვის წარდგენილი დოკუმენტი საჭიროებს თარგმანს;
 • ლეგალიზაციისთვის წარდგენილ დოკუმენტში ბეჭედი ან ხელმოწერა ან არ არსებობს ან არ შეესაბამება რეესტრში დაცულ ნიმუშს;
 • ლეგალიზაციისთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან აქტი არ არის გაცემული შესაბამისი საკონსულოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ;
 • მომსახურების მისაღებად საჭირო საბუთები არ იყო წარდგენილი.

მომსახურების საფასური თითოეული დოკუმენტის ლეგალიზაციისთვის: 15 აშშ დოლარი ან მისი ექვივალენტი მასპინძელი ქვეყნის ვალუტაში.

ლეგალიზაცია და ავთენტიფიკაცია შეიძლება იყოს ძალიან შრომატევადი პროცესები და მოაქვს საკუთარი მოთხოვნები. ავთენტიფიკაციისა და ლეგალიზაციისთვის დოკუმენტების წარდგენამდე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ შემდეგი:

 • რა გადასახადებს მოიცავს?
 • გადახდის რა ფორმას იღებენ სააგენტოები?
 • საჭირო იქნება კურიერის მომსახურება? რა ფასად?
 • რა არის მოსალოდნელი შემობრუნების დრო?
 • გაეცანით მიმდინარე ადგილობრივი იურისდიქციის მოთხოვნებს;
 • ვინაიდან თქვენ მოგიწევთ სამთავრობო სააგენტოსთან და საელჩოსთან განრიგის შედგენა წინასწარ დაგეგმოთ და წინასწარ გაითვალისწინოთ დაგვიანებები;
 • გქონდეთ უშუალო კონტაქტი საქართველოს შესაბამის საკონსულოსთან (მათი საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ოფიციალურ ვებგვერდზე აქ) და წინასწარ დააზუსტეთ მათი მოთხოვნები.

4. არც აპოსტილი და არც ლეგალიზაცია

საქართველო ასევე არის მინსკის წევრი ქვეყანა სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საკითხებში იურიდიული დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ 1993 წელს. მინსკის კონვენციის თანახმად, წევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებისთვის საკმარისია მხოლოდ ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი. წარდგენილი და მოქმედი იყოს სხვა წევრ ქვეყანაში, რითაც თავიდან აიცილებთ აპოსტილისა და ლეგალიზაციის პროცედურებს. აპოსტილისა და ლეგალიზაციის პროცედურების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია მინსკის კონვენციის წევრი ქვეყანაც იყოს ჰააგის კონვენციის წევრი.

მინსკის კონვენციის წევრი ქვეყნებია:

 • სომხეთის რესპუბლიკა
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
 • ბელორუსის რესპუბლიკა
 • ყაზახეთის რესპუბლიკა
 • ყირგიზეთის რესპუბლიკა
 • მოლდოვას რესპუბლიკა
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ტაჯიკეთის რესპუბლიკა
 • თურქმენეთი
 • უკრაინა
 • უზბეკეთის რესპუბლიკა

5. დასკვნა

დოკუმენტი ექვემდებარება ლეგალიზაციას ან აპოსტილის სერთიფიკატს ან გათავისუფლებულია ავთენტიფიკაციის ნებისმიერი მოთხოვნისაგან.მაგიდა ქვემოთ ან საქართველოს საკონსულოს ოფიციალურ ვებგვერდზე აქ.

#ქვეყნებიგადამოწმების პროცედურები
1ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკალეგალიზაცია
2ალბანეთის რესპუბლიკააპოსტილი
3ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
4ანდორას სამთავროაპოსტილი
5ანგოლას რესპუბლიკალეგალიზაცია
6ანტიგუა და ბარბუდააპოსტილი
7არგენტინის რესპუბლიკააპოსტილი
8სომხეთის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
9ავსტრალიის თანამეგობრობააპოსტილი
10ავსტრიის რესპუბლიკააპოსტილი
11აზერბაიჯანის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
12ბაჰამის თანამეგობრობააპოსტილი
13ბაჰრეინის სამეფოაპოსტილი
14ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკალეგალიზაცია
15ბარბადოსიაპოსტილი
16ბელორუსის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
17ბელგიის სამეფოაპოსტილი
18ბელიზიაპოსტილი
19ბენინის რესპუბლიკალეგალიზაცია
20ბუტანის სამეფოლეგალიზაცია
21ბურკინა ფასოლეგალიზაცია
22ბოლივიის მრავალმხრივი სახელმწიფოაპოსტილი
23ბოსნია და ჰერცოგოვინააპოსტილი
24ბოტსვანის რესპუბლიკააპოსტილი
25ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკააპოსტილი
26ბრუნეი დარუსალამიაპოსტილი
27ბულგარეთის რესპუბლიკააპოსტილი
28ბურუნდის რესპუბლიკააპოსტილი
29კამბოჯის სამეფოლეგალიზაცია
30კამერუნის რესპუბლიკალეგალიზაცია
31კანადალეგალიზაცია
32კაბო ვერდეს რესპუბლიკააპოსტილი
33ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკალეგალიზაცია
34ჩადის რესპუბლიკალეგალიზაცია
35ჩილეს რესპუბლიკააპოსტილი
36ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკალეგალიზაცია (აპოსტილის კონვენცია ვრცელდება მხოლოდ ჰონგ კონგისა და მაკაოს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონებზე)
37კოლუმბიის რესპუბლიკააპოსტილი
38კომორის კავშირილეგალიზაცია
39კოსტა რიკის რესპუბლიკააპოსტილი
40კოტ დ'ივუარის რესპუბლიკალეგალიზაცია
41კონგოს რესპუბლიკალეგალიზაცია
42კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
43ხორვატიის რესპუბლიკააპოსტილი
44კუბის რესპუბლიკალეგალიზაცია
45კვიპროსის რესპუბლიკააპოსტილი
46ჩეხეთის რესპუბლიკააპოსტილი
47დანიის სამეფოაპოსტილი
48ჯიბუტის რესპუბლიკალეგალიზაცია
49დომინიკის თანამეგობრობააპოსტილი
50დომინიკის რესპუბლიკააპოსტილი
51ეკვადორის რესპუბლიკააპოსტილი
52ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკალეგალიზაცია
53ელ სალვადორის რესპუბლიკააპოსტილი
54ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკალეგალიზაცია
55ერიტრეის შტატილეგალიზაცია
56ესტონეთის რესპუბლიკააპოსტილი
57ეთიოპიის ფედერალური დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
58ფიჯის კუნძულების რესპუბლიკააპოსტილი
59ფინეთის რესპუბლიკააპოსტილი
60საფრანგეთის რესპუბლიკააპოსტილი
61გაბონის რესპუბლიკალეგალიზაცია
62გამბიის რესპუბლიკალეგალიზაცია
63გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკააპოსტილი
64განას რესპუბლიკალეგალიზაცია
65გრენადააპოსტილი
66გვატემალის რესპუბლიკააპოსტილი
67გვინეის რესპუბლიკალეგალიზაცია
68გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკალეგალიზაცია
69გაიანას კოოპერატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
70ჰაიტის რესპუბლიკალეგალიზაცია
71საბერძნეთის რესპუბლიკააპოსტილი
72ჰონდურასის რესპუბლიკააპოსტილი
73უნგრეთიაპოსტილი
74ისლანდიის რესპუბლიკააპოსტილი
75ინდოეთის რესპუბლიკააპოსტილი
76ინდონეზიის რესპუბლიკალეგალიზაცია
77ირანის ისლამური რესპუბლიკალეგალიზაცია
78ერაყის რესპუბლიკალეგალიზაცია
79ირლანდიააპოსტილი
80ისრაელის სახელმწიფოაპოსტილი
81იტალიის რესპუბლიკააპოსტილი
82იამაიკალეგალიზაცია
83იაპონიააპოსტილი
84იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოლეგალიზაცია
85ყაზახეთის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
86კენიის რესპუბლიკალეგალიზაცია
87კირიბატის რესპუბლიკალეგალიზაცია
88კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
89კორეის რესპუბლიკააპოსტილი
90ქუვეითის სახელმწიფოლეგალიზაცია
91ყირგიზეთის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
92ლაოს სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
93ლატვიის რესპუბლიკააპოსტილი
94ლიბანის რესპუბლიკალეგალიზაცია
95ლესოტოს სამეფოაპოსტილი
96ლიბერიის რესპუბლიკააპოსტილი
97დიდი სოციალისტური სახალხო ლიბიის არაბული ჯამაჰირიალეგალიზაცია
98ლიხტენშტეინის სამთავროაპოსტილი
99ლიტვის რესპუბლიკააპოსტილი
100ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოაპოსტილი
101მადაგასკარის რესპუბლიკალეგალიზაცია
102მალავის რესპუბლიკააპოსტილი
103მალაიზიალეგალიზაცია
104მალდივის რესპუბლიკალეგალიზაცია
105მალის რესპუბლიკალეგალიზაცია
106მალტის რესპუბლიკააპოსტილი
107მარშალის კუნძულების რესპუბლიკააპოსტილი
108მავრიტანიის ისლამური რესპუბლიკააპოსტილი
109მავრიკიის რესპუბლიკააპოსტილი
110მექსიკის შეერთებული შტატებიაპოსტილი
111მიკრონეზიის ფედერალური შტატებილეგალიზაცია
112მოლდოვას რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
113მონაკოს სამთავროაპოსტილი
114მონღოლეთიაპოსტილი
115მონტენეგროს რესპუბლიკააპოსტილი
116მაროკოს სამეფოაპოსტილი
117მოზამბიკის რესპუბლიკალეგალიზაცია
118მიანმარის კავშირილეგალიზაცია
119ნამიბიის რესპუბლიკააპოსტილი
120ნაურუს რესპუბლიკალეგალიზაცია
121ნეპალის სამეფოლეგალიზაცია
122ნიდერლანდების სამეფოაპოსტილი
123Ახალი ზელანდიააპოსტილი
124ნიკარაგუას რესპუბლიკააპოსტილი
125ნიგერის რესპუბლიკალეგალიზაცია
126ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკალეგალიზაცია
127ნორვეგიის სამეფოაპოსტილი
128ომანის სასულთნოაპოსტილი
129პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკალეგალიზაცია
130პალაუს რესპუბლიკალეგალიზაცია
131პანამის რესპუბლიკააპოსტილი
132პაპუა-ახალი გვინეის დამოუკიდებელი სახელმწიფოლეგალიზაცია
133პარაგვაის რესპუბლიკააპოსტილი
134პერუს რესპუბლიკააპოსტილი
135ფილიპინების რესპუბლიკააპოსტილი
136პოლონეთის რესპუბლიკააპოსტილი
137პორტუგალიის რესპუბლიკააპოსტილი
138კატარის სახელმწიფოლეგალიზაცია
139რუმინეთიაპოსტილი
140რუსეთის ფედერაციაარ საჭიროებს გადამოწმებას
141რუანდის რესპუბლიკალეგალიზაცია
142სენტ კიტსისა და ნევისის ფედერაციააპოსტილი
143წმინდა ლუსიააპოსტილი
144სენტ ვინსენტი და გრენადინებიაპოსტილი
145სამოას დამოუკიდებელი სახელმწიფოაპოსტილი
146სან მარინოს რესპუბლიკააპოსტილი
147სან-ტომესა და პრინსიპეს დემოკრატიული რესპუბლიკააპოსტილი
148საუდის არაბეთის სამეფოლეგალიზაცია
149სენეგალის რესპუბლიკალეგალიზაცია
150სერბეთის რესპუბლიკააპოსტილი
151სეიშელის რესპუბლიკააპოსტილი
152სიერა ლეონეს რესპუბლიკალეგალიზაცია
153სინგაპურის რესპუბლიკალეგალიზაცია
154სლოვაკეთის რესპუბლიკააპოსტილი
155სლოვენიის რესპუბლიკააპოსტილი
156სოლომონის კუნძულებილეგალიზაცია
157სომალის რესპუბლიკალეგალიზაცია
158სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკააპოსტილი
159სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკალეგალიზაცია
160ესპანეთის სამეფოაპოსტილი
161შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკალეგალიზაცია
162სუდანის რესპუბლიკალეგალიზაცია
163სურინამის რესპუბლიკააპოსტილი
164სვაზილენდის სამეფოაპოსტილი
165შვედეთის სამეფოაპოსტილი
166შვეიცარიის კონფედერაციააპოსტილი
167სირიის არაბული რესპუბლიკალეგალიზაცია
168ტაჯიკეთის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
169ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკალეგალიზაცია
170ტაილანდის სამეფოლეგალიზაცია
171ტიმორ-ლესტეს დემოკრატიული რესპუბლიკალეგალიზაცია
172ტოგოს რესპუბლიკალეგალიზაცია
173ტონგას სამეფოაპოსტილი
174ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკააპოსტილი
175ტუნისის რესპუბლიკააპოსტილი
176თურქეთის რესპუბლიკააპოსტილი
177თურქმენეთიარ საჭიროებს გადამოწმებას
178ტუვალულეგალიზაცია
179მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკააპოსტილი
180უგანდას რესპუბლიკალეგალიზაცია
181უკრაინაარ საჭიროებს გადამოწმებას
182არაბთა გაერთიანებული საამიროებილეგალიზაცია
183დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოაპოსტილი
184ამერიკის შეერთებული შტატებიაპოსტილი
185ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკააპოსტილი
186უზბეკეთის რესპუბლიკაარ საჭიროებს გადამოწმებას
187ვანუატუს რესპუბლიკააპოსტილი
188ვენესუელას ბოლივარიული რესპუბლიკააპოსტილი
189ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკალეგალიზაცია
190იემენის რესპუბლიკალეგალიზაცია
191ზამბიის რესპუბლიკალეგალიზაცია
192ზიმბაბვეს რესპუბლიკალეგალიზაცია

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მოგერიდოთ დაგვიკავშირდით.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.

ტეგები

კომპანიის გადასახადი კომპანიის გადასახადი საქართველოში კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოში კორპორატიული გადასახადი კორპორატიული გადასახადი საქართველოში COVID 19 კრიპტო აქტივების რეგულირება კრიპტოვალუტის რეგულირება კრიპტო რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველოში ბიზნესის კეთება საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსი თავისუფალი ზონები საქართველოში საქართველოს კრიპტორეგულირება საქართველოს ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე $500 მილიონი ევრობონდები გამოუშვა ინკორპორაცია საქართველოში Საინფორმაციო ტექნოლოგია საერთაშორისო IT კომპანიის საგადასახადო სერთიფიკატი ინვესტირება საქართველოში IT კომპანია საქართველოში IT კომპანიები საგადასახადო განაკვეთები საქართველოში საქართველოს შრომის კოდექსი საქართველოს შრომის კოდექსი მოგების გადასახადი მოგების გადასახადი საქართველოში ციფრული აქტივების რეგულირება კრიპტო რეგულირება დაიწყეთ ბიზნესი საქართველოში გადასახადები საქართველოში თავისუფალი ზონის კომპანიის დაბეგვრა თავისუფალი ზონის სუბიექტების დაბეგვრა საქართველოში IT კომპანიის დაბეგვრა საქართველოში საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადები საქართველოში მოგზაურობა საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანია ვირტუალური ზონის ერთეული ვირტუალური ზონის IT კომპანია ვირტუალური ზონის ადამიანი ვიზა საქართველოს სტუმრობა

არქივები