დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

Ბიზნესის რეგისტრაცია
კომპანიის ჩამოყალიბება საქართველოში

Ბიზნესის რეგისტრაცია

საქართველოში კომპანიის რეგისტრაციისას თქვენ ქმნით სუბიექტს, რომელსაც აქვს საკუთარი სამართლებრივი ვალდებულებები. კომპანია არის ბიზნეს სტრუქტურის ტიპი. ბიზნესის რეგისტრაცია საქართველოში ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ქმნით თქვენგან განცალკევებულ იურიდიულ პირს. კომპანიას აქვს სხვადასხვა იურიდიული, ფინანსური და ჩანაწერების აღრიცხვის პასუხისმგებლობა სხვა ბიზნეს სტრუქტურებთან შედარებით, ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ რაში შედის. კომპანიის საქართველოში დასარეგისტრირებლად აუცილებელია ქონდეს იურიდიული მისამართი საქართველოში და სარეგისტრაციო სააგენტოს წარუდგინოს მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მისი ქონების იურიდიულ მისამართად გამოყენებაზე.

მიხედვით "საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ”საქართველოში შეიძლება ჩამოყალიბდეს საწარმოთა შემდეგი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები:

კომპანია, რომლის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი აქტივებით. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი შეიძლება დაფიქსირდეს ნებისმიერი ოდენობით და იყოფა აქციებად. წილი გადაცემადია. შპს დაარსებისას კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა არ არსებობს. საქართველოში კომპანიების უმეტესობა რეგისტრირებულია როგორც შპს.

ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას. IE შეასრულებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს, როგორც ინდივიდუალური და შესაბამისად ექვემდებარება პირად პასუხისმგებლობას.

კომპანია, რომლის კაპიტალი დაყოფილია გარკვეული სახის და რაოდენობის აქციებად, როგორც ეს არის განსაზღვრული კომპანიის წესდებით. სს-ის დაარსებისას არ არსებობს კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა. კომპანიის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი აქტივებით და აქციონერები არ არიან პასუხისმგებელი კომპანიის ვალდებულებებზე. სს შეუძლია გამოსცეს ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები. სს, რომლებშიც აქციონერთა რაოდენობა აღემატება 50-ს, აწარმოებენ აქციების რეესტრს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთი საერთო საწარმოს სახელწოდებით. რამდენიმე პარტნიორის პასუხისმგებლობა ამხანაგობის კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება ფიქსირებული საგარანტიო თანხის გადახდით (შეზღუდული პარტნიორები), ხოლო სხვა პარტნიორები (გენერალური პარტნიორები) პასუხისმგებელნი არიან სოლიდარულად. LP-ის პარტნიორები შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირები. შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორებს არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ LP-ის მართვაში.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი (პარტნიორი) ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთობლივად, ერთიანი საერთო საწარმოს სახელწოდებით და სოლიდარულად და სოლიდარულად აგებს პასუხს მთელი თავისი აქტივებით კრედიტორების წინაშე, როგორც სოლიდარული მოვალეები.

კომპანიას შეუძლია შექმნას თავისი ქვედანაყოფი საქართველოში, რომელიც არ არის ცალკე იურიდიული პირი. ქართული კომპანიის BO არ ექვემდებარება რეგისტრაციას NAPR-ში.

კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია მისი წევრების შრომით საქმიანობაზე ან შექმნილია ბიზნესის განვითარებისა და წევრების შემოსავლის გაზრდისთვის. კოოპერატივის მთავარი მიზანი არ არის მოგების მიღება, არამედ წევრების ინტერესების დაკმაყოფილება. კოოპერატივის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი საკუთარი აქტივებით.

საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. კომპანიას უნდა ჰქონდეს საწესდებო კაპიტალი, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს კონკრეტულ მოთხოვნებს საწესდებო კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს შეზღუდვებს კომპანიის დირექტორთა/დამფუძნებლების მინიმალურ/მაქსიმალურ რაოდენობასთან დაკავშირებით. . აქედან გამომდინარე, დამფუძნებელი პარტნიორების შეხედულებისამებრ არის განსაზღვრული საწესდებო კაპიტალის ოდენობა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) ახორციელებს ყველა სახის იურიდიული პირის რეგისტრაციას. საჭირო საბუთების წარდგენის იმავე დღეს დასრულებული რეგისტრაცია ღირს 200 ლარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვეულებრივი რეგისტრაცია 1 სამუშაო დღეა და შესაბამისი საფასური შეადგენს 100 ლარს. კომპანიის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი დამოკიდებულია კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმაზე და მის დამფუძნებლებზე.

ამისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა ჩვეულებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) რეგისტრაცია:
 • განაცხადი რეგისტრაციისთვის
 • კომპანიის წესდება
 • პარტნიორის დადგენილება კომპანიის/ფილიალის დაარსების შესახებ, დირექტორის დანიშვნის ჩათვლით
 • კომპანიის დირექტორისა და დამფუძნებლების პასპორტის ასლები (თუ დამფუძნებელი ფიზიკური პირია)
 • დირექტორის თანხმობა, დაინიშნოს კომპანიის დირექტორად

  - არ არის საჭირო, თუ კომპანიის დამფუძნებელი პარტნიორები და დირექტორები ერთი და იგივე პირები არიან

 • მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მისი ქონების კომპანიის იურიდიულ მისამართად გამოყენებაზე
 • დამფუძნებლის უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის და მისი წარმომადგენლობითი პირების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

  - საჭიროა, თუ დამფუძნებელი პარტნიორია უცხოური კომპანია

დაარეგისტრირეთ თქვენი ბიზნესი საქართველოში საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაცემული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული და განდგომილი ან ლეგალიზებული, შემდეგ ითარგმნება ქართულად და დამოწმებული ნოტარიულად. IE-ში რეგისტრაციისთვის დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება რეგისტრაციისთვის.

 • საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს.
 • არ არის რაიმე კონკრეტული მოთხოვნები საწყისი კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით.
 • არავითარი შეზღუდვა კომპანიის დირექტორების/დამფუძნებლების რაოდენობაზე.
 • ბიზნესის რეგისტრაცია შესაძლებელია ქვეყანაში ყოფნის გარეშე.
 • კომპანიის სრული მართვა შესაძლებელია დისტანციურად.
 • რეგისტრაცია შეიძლება დასრულდეს წარდგენის იმავე დღეს.
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოში

რასაც ჩვენ გთავაზობთ:

ბიზნეს სუბიექტის დაარსება ნებისმიერ უცხო ქვეყანაში დაკავშირებულია გარკვეულ სამართლებრივ საკითხებთან, პროცედურებთან, დოკუმენტების ვადებთან და ენობრივ ბარიერებთან. ჩვენ შეგვიძლია დაარეგისტრიროთ თქვენი ახალი ქართული კომპანია ქვეყანაში თქვენი ყოფნის გარეშეც და ვიზრუნოთ ყველა საჭირო პროცედურაზე, მათ შორის:

 • საექსპერტო ხელმძღვანელობა ყველაფერში, რაც გჭირდებათ თქვენი კომპანიის ჩამოსაყალიბებლად და საქართველოში დასაწყებად
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის იდენტიფიცირება, რომელიც საუკეთესოდ მოერგება თქვენს ბიზნეს საჭიროებებს და მიზნებს
 • თქვენი კომპანიის რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტის მომზადება.
 • რეგისტრირებული იურიდიული ბიზნეს მისამართი თქვენი კომპანიისთვის
 • ვირტუალური ოფისი და ფოსტის მიტანის სერვისი თქვენი კომპანიისთვის
 • დოკუმენტების რეგისტრაცია, თარგმანი და ნოტარიულად დამოწმება
 • თქვენი კომპანიის რეგისტრაცია ყველა საჭირო უწყებაში, როგორიცაა საგადასახადო ორგანო, საპენსიო სააგენტო, საქსტატი და ა.შ., რათა შეძლოთ თქვენი კომპანიის წვდომა და მართვა მარტივად მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან.
 • წარმომადგენლობა მთავრობასთან, მარეგულირებელ და კერძო ორგანოებთან
 • უფასო კონსულტაცია, თუ გაქვთ შეკითხვები თქვენი ბიზნესის დაარსებამდე ან მის შემდეგ
თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ბიზნესის წამოწყება საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ ყველა საჭირო დოკუმენტი და მოვაწყოთ თქვენი კომპანიის რეგისტრაცია, თუნდაც დისტანციურად, თქვენი დასწრების გარეშე.

სწრაფი სახელმძღვანელო ჩვენი ბიზნესის რეგისტრაციის პაკეტებისთვის

დაარეგისტრირეთ თქვენი კომპანია საქართველოში ჩვენი ბიზნესის რეგისტრაციის პაკეტებით.


აირჩიეთ შენი გეგმა

Კომპანიის რეგისტრაცია

კომპანიის იურიდიული მისამართი

საგადასახადო და საპენსიო სააგენტოს რეგისტრაცია

საბანკო ანგარიშის გახსნა

დახმარება საგადასახადო მოწმობის მიღებაში

უფასო მომხმარებელთა მხარდაჭერა


შემქმნელი

$400

სააგენტოს გადასახადების ჩათვლით

ძირითადი

$450

სააგენტოს გადასახადების ჩათვლით

სტანდარტული

$700

სააგენტოს გადასახადების ჩათვლით

სრული

$850

სააგენტოს გადასახადების ჩათვლით

როგორ მუშაობს ბიზნესის რეგისტრაცია საზღვარგარეთიდან?

ქვემოთ ჩამოთვლილი 6 მარტივი ნაბიჯია, რომელიც უნდა გაიაროთ იმისათვის, რომ შექმნათ კომპანია ონლაინში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

შეავსეთ ჩვენი ონლაინ განაცხადის ფორმა ან გადმოწერეთ აქ და გამოგვიგზავნეთ შევსებული ფორმა ელექტრონული ფოსტით, უპასუხეთ სწრაფ მარტივ კითხვებს და ატვირთეთ საჭირო დოკუმენტები. განაცხადის შევსების პროცესს 10 წუთზე ნაკლები დრო სჭირდება.

გაგზავნის შემდეგ, ჩვენი ინკორპორაციის ექსპერტი განიხილავს თქვენს განაცხადს, რათა დარწმუნდეს, რომ იგი აკმაყოფილებს სააგენტოს მიერ მისაღები ყველა მოთხოვნას, დაადგენს რომელი ტიპის სუბიექტს არის საუკეთესო დასაფუძნებლად და დაგიკავშირდებათ, რათა განიხილონ რა არის საჭირო თქვენი ბიზნესის დასაწყებად საქართველოში.

თქვენ შექმენით განდგომილი ან ლეგალიზებული მინდობილობა (POA) ჩვენს მიერ უკვე გამოგზავნილი შაბლონების პროექტების მიხედვით თქვენს ადგილობრივ ნოტარიუსთან კომპანიის ფორმირებისთვის საქართველოში და გამოგვიგზავნეთ ფოსტით.

თქვენი დოკუმენტების მიღების შემდეგ ჩვენ ვთარგმნით და ვამოწმებთ ყველა დოკუმენტს, ვამზადებთ და ვაგზავნით ყველა ბიზნესის ფორმირების დოკუმენტს და ვასრულებთ დამხმარე სტატიებს სააგენტოში.

თქვენი POA (მინდობილობის უფლებამოსილების) საფუძველზე, თქვენი ადგილობრივი INC.GE ადვოკატი ეწვევა შესაბამის უწყებებს, გაივლის ყველა საჭირო პროცედურას და დაარეგისტრირებს თქვენს კომპანიას.

საბოლოოდ, სარეგისტრაციო დოკუმენტები და ჩვენი მომსახურების ინვოისი იგზავნება თქვენთან. თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ სიმშვიდე და თავდაჯერებულობა იმის ცოდნა, რომ სწორი ბიზნეს სუბიექტი ჩამოყალიბდა სწორი გზით.

ჩართეთ თქვენი ბიზნესი ა მყარი და ჭკვიანი ფონდი საქართველოში!