დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

ბიზნესის ლიცენზია, ნებართვა და სტატუსი
ბიზნესის ნებართვა საქართველოში

საქართველოში ყველა კომპანიას უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ აირჩიოს საქმიანობის სფერო და აწარმოოს ბიზნესი შეზღუდვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი საქმიანობა პირდაპირ არის აკრძალული. "კანონი ან ნებართვა ან ლიცენზია" საჭიროა საქმიანობის შესასრულებლად. საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის სპეციალური ნებართვები და ლიცენზიები საჭიროა მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება მედიცინასთან, მშენებლობასთან, კომუნიკაციებთან, აზარტულ თამაშებთან, ენერგეტიკასთან, უსაფრთხოებასთან და ა.შ.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არსებობს ორი სახის ლიცენზია: საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია და სარგებლობის ლიცენზია.

განხორციელების ლიცენზია საქმიანობა არის ლიცენზია, რომელიც ანიჭებს პირს უფლებას განახორციელოს კანონით განსაზღვრული გარკვეული საქმიანობა (მაგ. შექმნას კერძო დაცვის სამსახური). ლიცენზიის მისაღებად ა
აქტივობა, უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტულ მოთხოვნებს. ამ ტიპის ლიცენზიით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ პირს (ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს), რომელსაც მიენიჭა ლიცენზია. შესაბამისად, საქმიანობის ლიცენზიის სხვა პირზე გადაცემა დაუშვებელია.

გამოყენების ლიცენზია ვრცელდება კანონით განსაზღვრული ეროვნული რესურსების გამოყენებაზე. ასეთი ლიცენზია მის მფლობელს აძლევს უფლებას გამოიყენოს გარკვეული რესურსები (მაგ. ბუნებრივი რესურსები). ამ ტიპის ლიცენზიების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ღია ტენდერით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და ლიცენზიის მფლობელს შეუძლია გადასცეს ის სხვას.

სპეციალური ლიცენზიებისა და ნებართვების გარდა, საქართველოში არსებობს სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს საქმიანობა, რომლებიც უზრუნველყოფილია სპეციალური სტატუსით, როგორიცაა ვირტუალური ზონის სუბიექტი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო, სპეციალური სავაჭრო კომპანია, ტურისტული საწარმო და ა.შ. და სარგებლობს სპეციალური გადასახადით ან სხვა. ხელსაყრელი რეჟიმები. ამ შეღავათების მისაღებად საჭიროა მიმართოთ და მიიღოთ შესაბამისი სტატუსი და სერთიფიკატები შესაბამისი უწყებებისგან. 

თუ თქვენი ძირითადი ბიზნეს საქმიანობაა IT და/ან პროგრამული უზრუნველყოფის და აპლიკაციების განვითარების სერვისის მიწოდება კლიენტებისთვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაშინ შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვირტუალური ზონის სუბიექტის სტატუსის მისაღებად. ვირტუალური ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან დღგ-ისა და კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადისგან და იხდიან მხოლოდ 5% პირადი საშემოსავლო გადასახადს დივიდენდის განაწილების შემთხვევაში. წაიკითხეთ მეტი ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსს აქვს მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები, რაც ქმნის ძალიან მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს კომპანიებისთვის, მათ შორის საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) და გადაზიდვის სფეროში. ეს სტატუსი არის ახალი, მიზნად ისახავს საერთაშორისო კომპანიების საქართველოში ჩამოყვანას, საქართველოს რეზიდენტების დასაქმებას და ბიზნესის წარმოებას საქართველოდან. წაიკითხეთ მეტი საერთაშორისო სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგზე აქ.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი საქართველოში

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ) არის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსით“ გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის ტიპი, სადაც მოქმედებს ბიზნესისთვის ხელსაყრელი რეგულაციები, ხელსაყრელი საგადასახადო და საბაჟო რეგულაციები. თიზ ღიაა ნებისმიერი საქონლის წარმოებისა და გადამუშავებისთვის ან მომსახურების გაწევისთვის, გარდა: შენობების საცხოვრებლად გამოყენების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის წარმოება, იარაღითა და საბრძოლო მასალის ვაჭრობა, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების წარმოება, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებებით ვაჭრობა, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, აქციზური საქონლის იმპორტი, შენახვა, წარმოება ან/და რეალიზაცია (გარდა პირადი მოხმარების შემთხვევისა).

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან ყველა გადასახადისგან, გარდა პირადი საშემოსავლო გადასახადისა (20%), რომელიც იხდის დასაქმებულს. ამ სტატუსის მისაღებად უნდა მიმართოთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზატორს და გადაიხადოთ წლიური გადასახადი. საქართველოში ფუნქციონირებს ხუთი ინდუსტრიული ზონა შემდეგ ქალაქებში: ფოთი (საზღვაო პორტი), ქუთაისი (სიდიდით მესამე ქალაქი) და თბილისი (დედაქალაქი): ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ჰუალინგ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; თბილისის თავისუფალი ზონა;თბილისის ინდუსტრიული პარკი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. წაიკითხეთ მეტი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები საქართველოში

იხილეთ ჩვენი ბლოგის პოსტები საქართველოში სპეციალური საგადასახადო რეჟიმების შესახებ აქ:

2021 წლის 11 თებერვალი
მცირე ბიზნესის მეწარმე

1. შესავალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად თავი XII[...]

Წაიკითხე მეტი
2021 წლის 9 თებერვალი
სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდეს[...]

Წაიკითხე მეტი
2020 წლის 9 ოქტომბერი
საერთაშორისო IT კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, [...]

Წაიკითხე მეტი
2020 წლის 12 მაისი
ვირტუალური ზონის IT კომპანია

1. შესავალი საქართველოს ერთ-ერთი მიზანია გახდეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი [...]

Წაიკითხე მეტი

მიიღეთ ვირტუალური ზონა IT, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, საერთაშორისო IT & სპეციალური სავაჭრო კომპანია სტატუსი ჩვენი ექსპერტების დახმარებით.