დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

ინკორპორაცია
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოში

„მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის“ მიხედვით საქართველოში შეიძლება ჩამოყალიბდეს საწარმოთა შემდეგი ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმები:

კომპანია, რომლის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი აქტივებით. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი შეიძლება დაფიქსირდეს ნებისმიერი ოდენობით და იყოფა აქციებად. წილი გადაცემადია. შპს დაარსებისას კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა არ არსებობს. საქართველოში კომპანიების უმეტესობა რეგისტრირებულია როგორც შპს.

ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას. IE შეასრულებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს, როგორც ინდივიდუალური და შესაბამისად ექვემდებარება პირად პასუხისმგებლობას.

კომპანია, რომლის კაპიტალი დაყოფილია გარკვეული სახის და რაოდენობის აქციებად, როგორც ეს არის განსაზღვრული კომპანიის წესდებით. სს-ის დაარსებისას არ არსებობს კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა. კომპანიის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი აქტივებით და აქციონერები არ არიან პასუხისმგებელი კომპანიის ვალდებულებებზე. სს შეუძლია გამოსცეს ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები. სს, რომლებშიც აქციონერთა რაოდენობა აღემატება 50-ს, აწარმოებენ აქციების რეესტრს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთი საერთო საწარმოს სახელწოდებით. რამდენიმე პარტნიორის პასუხისმგებლობა ამხანაგობის კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება ფიქსირებული საგარანტიო თანხის გადახდით (შეზღუდული პარტნიორები), ხოლო სხვა პარტნიორები (გენერალური პარტნიორები) პასუხისმგებელნი არიან სოლიდარულად. LP-ის პარტნიორები შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირები. შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორებს არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ LP-ის მართვაში.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი (პარტნიორი) ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთობლივად, ერთიანი საერთო საწარმოს სახელწოდებით და სოლიდარულად და სოლიდარულად აგებს პასუხს მთელი თავისი აქტივებით კრედიტორების წინაშე, როგორც სოლიდარული მოვალეები.

კომპანიას შეუძლია შექმნას თავისი ქვედანაყოფი საქართველოში, რომელიც არ არის ცალკე იურიდიული პირი. ქართული კომპანიის BO არ ექვემდებარება რეგისტრაციას NAPR-ში.

კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია მისი წევრების შრომით საქმიანობაზე ან შექმნილია ბიზნესის განვითარებისა და წევრების შემოსავლის გაზრდისთვის. კოოპერატივის მთავარი მიზანი არ არის მოგების მიღება, არამედ წევრების ინტერესების დაკმაყოფილება. კოოპერატივის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი საკუთარი აქტივებით.

საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. კომპანიას უნდა ჰქონდეს საწესდებო კაპიტალი, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს კონკრეტულ მოთხოვნებს საწესდებო კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს შეზღუდვებს კომპანიის დირექტორთა/დამფუძნებლების მინიმალურ/მაქსიმალურ რაოდენობასთან დაკავშირებით. . აქედან გამომდინარე, დამფუძნებელი პარტნიორების შეხედულებისამებრ არის განსაზღვრული საწესდებო კაპიტალის ოდენობა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) ახორციელებს ყველა სახის იურიდიული პირის რეგისტრაციას. საჭირო საბუთების წარდგენის იმავე დღეს დასრულებული რეგისტრაცია ღირს 200 ლარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვეულებრივი რეგისტრაცია 1 სამუშაო დღეა და შესაბამისი საფასური შეადგენს 100 ლარს. კომპანიის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი დამოკიდებულია კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმაზე და მის დამფუძნებლებზე.

ამისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა ჩვეულებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) რეგისტრაცია:
 • განაცხადი რეგისტრაციისთვის
 • კომპანიის წესდება
 • პარტნიორის დადგენილება კომპანიის/ფილიალის დაარსების შესახებ, დირექტორის დანიშვნის ჩათვლით
 • კომპანიის დირექტორისა და დამფუძნებლების პასპორტის ასლები (თუ დამფუძნებელი ფიზიკური პირია)
 • დირექტორის თანხმობა, დაინიშნოს კომპანიის დირექტორად
 • მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მისი ქონების კომპანიის იურიდიულ მისამართად გამოყენებაზე
 • დამფუძნებლის უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის და მისი წარმომადგენლობითი პირების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

  - თუ დამფუძნებელი უცხოური კომპანიაა.

საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაცემული ყველა დოკუმენტი დამოწმებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და განდგომილება ან ლეგალიზება, შემდეგ ითარგმნება ქართულად და დამოწმებული ნოტარიულად.
IE-ში რეგისტრაციისთვის დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება რეგისტრაციისთვის.

 • საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს.
 • არ არის რაიმე კონკრეტული მოთხოვნა საწყისი კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით.
 • არავითარი შეზღუდვა კომპანიის დირექტორების/დამფუძნებლების რაოდენობაზე.
 • კომპანიის შექმნა შესაძლებელია ქვეყანაში ყოფნის გარეშე.
 • კომპანიის სრული მართვა შესაძლებელია დისტანციურად.
 • რეგისტრაცია შეიძლება დასრულდეს წარდგენის იმავე დღეს.

საქართველო - ბიზნეს მეგობრული ქვეყანა!