დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

ბიზნესის კეთება საქართველოში

Ბიზნეს გარემო

ბიზნესის დაწყება საქართველოში

საქართველოში ბიზნესის კეთება ძალიან მარტივი და მიმზიდველია. საქართველო შესანიშნავი ადგილია ინვესტორებისა და კომპანიებისთვის მთელი მსოფლიოდან სტაბილური ეკონომიკური განვითარებით, ლიბერალური და თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკით, დაბალი საგადასახადო განაკვეთებით, მნიშვნელოვნად გამარტივებული ადმინისტრაციული პროცედურებით, კორუფციისა და ბიუროკრატიის დაბალი დონით, ლიცენზიების საგრძნობლად შემცირებული რაოდენობით და ნებართვები, კონკურენტუნარიანი მუშახელი, ენის ბარიერის ნაკლებობა, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა და წვდომა 2.3 მილიარდ სამომხმარებლო ბაზარზე მისი მყარი FTA ქსელის მეშვეობით, ევროკავშირისა და ჩინეთის ჩათვლით.

საქართველო არის გაეროს, ევროპის საბჭოს, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის, დემოკრატიული არჩევანის გაერთიანების, სუამ-ის დემოკრატიისა და ეკონომიკური ორგანიზაციის წევრი. განვითარებისა და აზიის განვითარების ბანკი.

საქართველოს შთამბეჭდავი პროგრესი ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების კუთხით კარგად არის ასახული მთელ რიგ საერთაშორისო ინდექსებში. ქვეყანა განიხილება, როგორც პოლიტიკურად სტაბილური, კორუფციისგან თავისუფალი საინვესტიციო ადგილი, დაბალი ბიზნეს ხარჯებით.

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ Doing Business ანგარიშში, რომელიც ზომავს ბიზნესის კეთების სიმარტივეს, საქართველო ინარჩუნებს თავის პოზიციას მსოფლიოს 10 საუკეთესო ეკონომიკას შორის. 2019 წელს საქართველო გლობალურ რეიტინგში მე-6 ადგილზე გადავიდა და ამჟამად ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე მაღალი რეიტინგული ეკონომიკაა.

 • საქართველოში ბიზნესის წამოწყება საქართველოში ადვილია რეგისტრაციის შემდგომი გამარტივებული პროცედურებით (საგადასახადო რეგისტრაცია, სოციალური უზრუნველყოფის რეგისტრაცია, ლიცენზირება).
 • საქართველოს აქვს სპეციალური საგადასახადო შეღავათები ვირტუალური ზონის სუბიექტებისთვის, თავისუფალი სამრეწველო საწარმოებისთვის, სპეციალური სავაჭრო კომპანიებისთვის, ტურისტული საწარმოებისთვის და ა.შ.
 • საქართველოს აქვს ორმაგი გადასახადების თავიდან აცილების ხელშეკრულება 50-ზე მეტ ქვეყანასთან, მათ შორის ჩინეთთან, გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან და ესპანეთთან.
 • საქართველოს თითქმის არ აქვს საბაჟო გადასახადი, 90 % საქონელი გათავისუფლებულია იმპორტის ტარიფებისგან, რაოდენობრივი შეზღუდვის გარეშე. განბაჟების საშუალო დრო ამჟამად დაახლოებით 15 წუთია - ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური დსთ-ში.
 • საქართველოში თითქმის ყველა საგადასახადო, ფინანსური ანგარიშგების და საბაჟო განბაჟების ადმინისტრირების პროცედურა არის ონლაინ/ვებ-ზე დაფუძნებული
  საქართველოში გადასახადების გადახდა ადვილია საგადასახადო კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი გადახედვით, საგადასახადო შესაბამისობის პროცესის გამარტივებით და გადასახადების შევსების ან გადახდების რაოდენობის შემცირებით.
 • საქართველოში ადვილია ხელშეკრულებების აღსრულება სასამართლოს ავტომატიზაციის გაფართოებით ელექტრონული გადახდებისა და პროცესების დანერგვით, მოსამართლეებისთვის საქმეების ავტომატური გადაცემით და გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებით.
საინკორპორაციო მომსახურება საქართველოში

ინკორპორაცია

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოში

„მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის“ მიხედვით საქართველოში შეიძლება ჩამოყალიბდეს საწარმოთა შემდეგი ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმები:

კომპანია, რომლის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი აქტივებით. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი შეიძლება დაფიქსირდეს ნებისმიერი ოდენობით და იყოფა აქციებად. წილი გადაცემადია. შპს დაარსებისას კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა არ არსებობს. საქართველოში კომპანიების უმეტესობა რეგისტრირებულია როგორც შპს.

ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას. IE შეასრულებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს, როგორც ინდივიდუალური და შესაბამისად ექვემდებარება პირად პასუხისმგებლობას.

კომპანია, რომლის კაპიტალი დაყოფილია გარკვეული სახის და რაოდენობის აქციებად, როგორც ეს არის განსაზღვრული კომპანიის წესდებით. სს-ის დაარსებისას არ არსებობს კაპიტალის ოდენობის შეზღუდვა. კომპანიის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი აქტივებით და აქციონერები არ არიან პასუხისმგებელი კომპანიის ვალდებულებებზე. სს შეუძლია გამოსცეს ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები. სს, რომლებშიც აქციონერთა რაოდენობა აღემატება 50-ს, აწარმოებენ აქციების რეესტრს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთი საერთო საწარმოს სახელწოდებით. რამდენიმე პარტნიორის პასუხისმგებლობა ამხანაგობის კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება ფიქსირებული საგარანტიო თანხის გადახდით (შეზღუდული პარტნიორები), ხოლო სხვა პარტნიორები (გენერალური პარტნიორები) პასუხისმგებელნი არიან სოლიდარულად. LP-ის პარტნიორები შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირები. შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორებს არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ LP-ის მართვაში.

კომპანია, რომელშიც რამდენიმე პირი (პარტნიორი) ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას ერთობლივად, ერთიანი საერთო საწარმოს სახელწოდებით და სოლიდარულად და სოლიდარულად აგებს პასუხს მთელი თავისი აქტივებით კრედიტორების წინაშე, როგორც სოლიდარული მოვალეები.

კომპანიას შეუძლია შექმნას თავისი ქვედანაყოფი საქართველოში, რომელიც არ არის ცალკე იურიდიული პირი. ქართული კომპანიის BO არ ექვემდებარება რეგისტრაციას NAPR-ში.

კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია მისი წევრების შრომით საქმიანობაზე ან შექმნილია ბიზნესის განვითარებისა და წევრების შემოსავლის გაზრდისთვის. კოოპერატივის მთავარი მიზანი არ არის მოგების მიღება, არამედ წევრების ინტერესების დაკმაყოფილება. კოოპერატივის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მისი საკუთარი აქტივებით.

საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. კომპანიას უნდა ჰქონდეს საწესდებო კაპიტალი, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს კონკრეტულ მოთხოვნებს საწესდებო კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს შეზღუდვებს კომპანიის დირექტორთა/დამფუძნებლების მინიმალურ/მაქსიმალურ რაოდენობასთან დაკავშირებით. . აქედან გამომდინარე, დამფუძნებელი პარტნიორების შეხედულებისამებრ არის განსაზღვრული საწესდებო კაპიტალის ოდენობა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) ახორციელებს ყველა სახის იურიდიული პირის რეგისტრაციას. საჭირო საბუთების წარდგენის იმავე დღეს დასრულებული რეგისტრაცია ღირს 200 ლარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვეულებრივი რეგისტრაცია 1 სამუშაო დღეა და შესაბამისი საფასური შეადგენს 100 ლარს. კომპანიის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი დამოკიდებულია კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმაზე და მის დამფუძნებლებზე.

ამისათვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა ჩვეულებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) რეგისტრაცია:
 • განაცხადი რეგისტრაციისთვის
 • კომპანიის წესდება
 • პარტნიორის დადგენილება კომპანიის/ფილიალის დაარსების შესახებ, დირექტორის დანიშვნის ჩათვლით
 • კომპანიის დირექტორისა და დამფუძნებლების პასპორტის ასლები (თუ დამფუძნებელი ფიზიკური პირია)
 • დირექტორის თანხმობა, დაინიშნოს კომპანიის დირექტორად
 • მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მისი ქონების კომპანიის იურიდიულ მისამართად გამოყენებაზე
 • დამფუძნებლის უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის და მისი წარმომადგენლობითი პირების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

  - თუ დამფუძნებელი უცხოური კომპანიაა.

საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაცემული ყველა დოკუმენტი დამოწმებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და განდგომილება ან ლეგალიზება, შემდეგ ითარგმნება ქართულად და დამოწმებული ნოტარიულად.
IE-ში რეგისტრაციისთვის დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება რეგისტრაციისთვის.

 • საქართველოში იურიდიული პირების უცხოური საკუთრების ან კორპორატიული მმართველობის შეზღუდვა არ არსებობს.
 • არ არის რაიმე კონკრეტული მოთხოვნა საწყისი კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით.
 • არავითარი შეზღუდვა კომპანიის დირექტორების/დამფუძნებლების რაოდენობაზე.
 • კომპანიის შექმნა შესაძლებელია ქვეყანაში ყოფნის გარეშე.
 • კომპანიის სრული მართვა შესაძლებელია დისტანციურად.
 • რეგისტრაცია შეიძლება დასრულდეს წარდგენის იმავე დღეს.

საბანკო და ფინანსური სისტემა

ქართული ლარი არის საქართველოს ვალუტა და ერთადერთი კანონიერი გადახდის საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა ექსპორტ-იმპორტთან და თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან დაკავშირებული ოპერაციებისა.

ცენტრალური ბანკია საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ). იგი ადგენს მონეტარული პოლიტიკას, გასცემს ლიცენზიებს, ზედამხედველობას უწევს საბანკო დაწესებულებებისა და ვალუტის გადამცვლელების საქმიანობას. კომერციული ბანკები მოითხოვენ ლიცენზიას ეროვნული ბანკისგან და მინიმალური საწესდებო კაპიტალი, რომელიც ბანკის დასარეგისტრირებლად არის საჭირო 12 მილიონი ლარია. ბანკები ვალდებულნი არიან იყვნენ ორგანიზებულნი, როგორც სააქციო საზოგადოება და მოამზადონ ანგარიში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) გამოყენებით.

მაშინ, როცა საქართველოში ათობით ბანკია, სამი უმსხვილესი ბანკია საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი და ლიბერთი ბანკი რომლებსაც აქვთ საკორესპონდენტო საბანკო ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან Citibank-ის მეშვეობით.ისინი შედიან ლონდონის საფონდო ბირჟის 250 უმსხვილეს კომპანიათა სიაში და მათი აქციები ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე.

 

უცხოელებისთვის საქართველოში საბანკო ანგარიშის გახსნა საოცრად მარტივი პროცესია მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებთან შედარებით და დაახლოებით 30 წუთი სჭირდება. ახლად დარეგისტრირებული სუბიექტების საბანკო ანგარიშები შეიძლება გაიხსნას სუბიექტის რეგისტრაციის დასრულებისა და უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომრის მიცემისთანავე. საკმარისია ეწვიოთ ბანკს, აჩვენოთ თქვენი საერთაშორისო პასპორტი, შეავსოთ ფორმები და, როგორც წესი, თქვენი ანგარიში ღიაა მომდევნო სამუშაო დღისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში საკმაოდ გავრცელებულია ინგლისური ენა, უცხოელ მოქალაქეებს თან უნდა ჰყავდეთ თარჯიმანი. ასევე შეგიძლიათ დანიშნოთ შეხვედრა თქვენთვის სასურველ ბანკში და მოითხოვოთ ინგლისურენოვანი ბანკირი. მნიშვნელოვანია, რომ საბანკო ანგარიშის გახსნა შესაძლებელია დისტანციურად, დისტანციურად მინდობილობით (POA).

 

უცხოელებისთვის განკუთვნილი საერთაშორისო ანგარიშების უმეტესობისგან განსხვავებით, საქართველოს ბანკები არ საჭიროებენ მინიმალურ დეპოზიტს ანგარიშის გასახსნელად. საბანკო ანგარიშის ოპერირების საკომისიო ძალიან დაბალია და ზუსტი ოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ კონკრეტულ ბანკს გადაწყვეტთ სარგებლობას და ანგარიშის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების დონეს. ერთადერთი გადახდა, რომელიც ანგარიშის გახსნის დროს უნდა განხორციელდეს, არის მცირე გადახდა (დაახლოებით 70 ლარი) სადებეტო ბარათის მისაღებად, რომელიც ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბანკომატებიდან თანხის გასატანად როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში. . ბანკი გთავაზობთ Visa ან Mastercard-ის არჩევანს. სამივე ბანკი გვთავაზობს მობილურ აპლიკაციებს მობილური ბანკინგისთვის, ასევე ინტერნეტ ბანკინგისთვის - ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ თქვენს სახსრებს მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან.

 

გახსნილი საბანკო ანგარიშები არის სამი ვალუტა ერთში - თითო თითო ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში, რაც ნიშნავს, რომ თუ თქვენს ანგარიშზე ჩარიცხავთ თანხებს აშშ დოლარში ან ევროში, მაშინ თანხები დარჩება ამ ვალუტაში, სანამ არ გსურთ მათი კონვერტაცია. საქართველოში არსებული ყველა საბანკო ანგარიში იყენებს საერთაშორისო IBAN ფორმატს, რაც აადვილებს სახსრების გადარიცხვას ანგარიშებს შორის SWIFT/BIC კოდების შემუშავების სირთულეების გარეშე. ანგარიშზე გაგზავნილი თანხები სწრაფად მოდის, არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.

ყველაზე დიდი ბანკები
In საქართველოს

საბანკო ანგარიშის გახსნა საქართველოში

საქართველოს საფონდო ბირჟა (GSE) არის ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში, რომელიც დაარსდა USAID-ისა და Barents Group-ის ფინანსური მხარდაჭერით 2000 წელს. სსე-ს ავტომატური სავაჭრო სისტემა იტევს ათასობით ფასიანი ქაღალდს, რომლებითაც ბროკერებს შეუძლიათ ვაჭრობა სამუშაო სადგურებიდან. სსე-ს სართულზე ან მათი ოფისებიდან დისტანციურად: www.gse.ge

ბიზნესის ლიცენზია, ნებართვები და სტატუსები

ბიზნესის ნებართვა საქართველოში

საქართველოში ყველა კომპანიას უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ აირჩიოს საქმიანობის სფერო და აწარმოოს ბიზნესი შეზღუდვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი საქმიანობა პირდაპირ არის აკრძალული. "კანონი ან ნებართვა ან ლიცენზია" საჭიროა საქმიანობის შესასრულებლად. საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის სპეციალური ნებართვები და ლიცენზიები საჭიროა მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება მედიცინასთან, მშენებლობასთან, კომუნიკაციებთან, აზარტულ თამაშებთან, ენერგეტიკასთან, უსაფრთხოებასთან და ა.შ.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არსებობს ორი სახის ლიცენზია: საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია და სარგებლობის ლიცენზია.

განხორციელების ლიცენზია საქმიანობა არის ლიცენზია, რომელიც ანიჭებს პირს უფლებას განახორციელოს კანონით განსაზღვრული გარკვეული საქმიანობა (მაგ. შექმნას კერძო დაცვის სამსახური). ლიცენზიის მისაღებად ა
აქტივობა, უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტულ მოთხოვნებს. ამ ტიპის ლიცენზიით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ პირს (ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს), რომელსაც მიენიჭა ლიცენზია. შესაბამისად, საქმიანობის ლიცენზიის სხვა პირზე გადაცემა დაუშვებელია.

გამოყენების ლიცენზია ვრცელდება კანონით განსაზღვრული ეროვნული რესურსების გამოყენებაზე. ასეთი ლიცენზია მის მფლობელს აძლევს უფლებას გამოიყენოს გარკვეული რესურსები (მაგ. ბუნებრივი რესურსები). ამ ტიპის ლიცენზიების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ღია ტენდერით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და ლიცენზიის მფლობელს შეუძლია გადასცეს ის სხვას.

სპეციალური ლიცენზიებისა და ნებართვების გარდა, საქართველოში არსებობს სხვადასხვა სახის ბიზნეს საქმიანობა, რომლებიც უზრუნველყოფილია სპეციალური სტატუსით, როგორიცაა ვირტუალური ზონის პირი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო, სპეციალური სავაჭრო კომპანია, ტურისტული საწარმო, მცირე ბიზნესის მეწარმე, საერთაშორისო კომპანია და ა.შ. ისარგებლოს სპეციალური საგადასახადო ან სხვა ხელსაყრელი რეჟიმებით. ამ შეღავათების მისაღებად საჭიროა მიმართოთ და მიიღოთ შესაბამისი სტატუსი და სერთიფიკატები შესაბამის უწყებებში. 

თუ თქვენი ძირითადი ბიზნეს საქმიანობაა IT და/ან პროგრამული უზრუნველყოფის და აპლიკაციების განვითარების სერვისის მიწოდება კლიენტებისთვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაშინ შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვირტუალური ზონის სუბიექტის სტატუსის მისაღებად. ვირტუალური ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან დღგ-ისა და კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადისგან და იხდიან მხოლოდ 5% პირადი საშემოსავლო გადასახადს დივიდენდის განაწილების შემთხვევაში. წაიკითხეთ მეტი ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ) არის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსით“ გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის ტიპი, სადაც მოქმედებს ბიზნესისთვის ხელსაყრელი რეგულაციები, ხელსაყრელი საგადასახადო და საბაჟო რეგულაციები. თიზ ღიაა ნებისმიერი საქონლის წარმოებისა და გადამუშავებისთვის ან მომსახურების გაწევისთვის, გარდა: შენობების საცხოვრებლად გამოყენების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის წარმოება, იარაღითა და საბრძოლო მასალის ვაჭრობა, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების წარმოება, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებებით ვაჭრობა, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, აქციზური საქონლის იმპორტი, შენახვა, წარმოება ან/და რეალიზაცია (გარდა პირადი მოხმარების შემთხვევისა).

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან ყველა გადასახადისგან, გარდა პირადი საშემოსავლო გადასახადისა (20%), რომელიც იხდის დასაქმებულს. ამ სტატუსის მისაღებად უნდა მიმართოთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზატორს და გადაიხადოთ წლიური გადასახადი. საქართველოში ფუნქციონირებს ხუთი ინდუსტრიული ზონა შემდეგ ქალაქებში: ფოთი (საზღვაო პორტი), ქუთაისი (სიდიდით მესამე ქალაქი) და თბილისი (დედაქალაქი): ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ჰუალინგ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; თბილისის თავისუფალი ზონა; თბილისის ინდუსტრიული პარკი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. წაიკითხეთ მეტი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები საქართველოში

იხილეთ ჩვენი ბლოგის პოსტები საქართველოში სპეციალური საგადასახადო რეჟიმების შესახებ აქ:

2021 წლის 11 თებერვალი
მცირე ბიზნესის მეწარმე

1. შესავალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად თავი XII[...]

Წაიკითხე მეტი
2021 წლის 9 თებერვალი
სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდეს[...]

Წაიკითხე მეტი
2020 წლის 9 ოქტომბერი
საერთაშორისო IT კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, [...]

Წაიკითხე მეტი
2020 წლის 12 მაისი
ვირტუალური ზონის IT კომპანია

1. შესავალი საქართველოს ერთ-ერთი მიზანია გახდეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი [...]

Წაიკითხე მეტი

ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები

#ინდიკატორის სახელი20142015201620172018
1მოსახლეობა, სულ (მილიონი)3.723.733.733.733.73
2ბიზნესის დასაწყებად საჭირო დრო (დღეები)22222
3ქონების რეგისტრაციისთვის საჭირო დრო (დღეები)11111
4კანონიერი უფლებების სიძლიერის ინდექსი (0=სუსტი 12=ძლიერი)99999
5გადახდისუუნარობის მოგვარების დრო (წლები)22222
6მშპ (US$ მილიარდი-მიმდინარე)16.51414.415.116.2
7მშპ ზრდა (წლიური %)4.62.92.84.84.7
8მშპ ერთ კაპიტალზე (US$)4.43.83.944.3
9ინფლაცია (საშუალო)3.142.162.6
10US$/ლარი გაცვლითი კურსი (საშუალო)1.772.272.372.512.68
11ევრო/ლარის კურსი (საშუალო)2.352.522.622.833.01
12პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (1 TP4 მილიარდი აშშ დოლარი)1.81.71.71.91.3
13მთლიანი რეზერვები (1TP4 მილიარდი აშშ დოლარი)2.72.52.833.3
14რეალური საპროცენტო განაკვეთი (%)7.86.28.15.17.2
15სესხის საპროცენტო განაკვეთი (%)11.912.512.611.511.1
16ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი (%)8.48.99.99.78.8
17Უმუშევრობის დონე17.416.516.613.912.7
18მთლიანი ექსპორტი (1TP4 მილიარდი აშშ დოლარი)7.16.36.37.68.9
19მთლიანი იმპორტი ($ მილიარდი აშშ დოლარი)108.78.59.410.8
20ტურისტების რაოდენობა (მილიონი)55.35.46.54.8

გადასახადები

საქართველოში მხოლოდ ექვსი გადასახადი არსებობს, აქედან ხუთი (პერსონალური საშემოსავლო გადასახადი, კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი და იმპორტის გადასახადი) არის ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ერთი (ქონების გადასახადი) ადგილობრივი გადასახადი. საქართველოში არ არის დაწესებული მემკვიდრეობა, სიმდიდრე, ქონების გადაცემა, სოციალური, ფილიალის ფულადი გზავნილები ან სხვა გადასახადები.

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადის ახალი მოდელი, რაც ნიშნავს, რომ ქართული და უცხოური სუბიექტებისთვის, რომლებიც საქართველოში ბიზნესს აწარმოებენ მუდმივი დაწესებულებით, გაუნაწილებელი მოგება აღარ დაიბეგრება მათ განაწილებამდე. მთავარი მიზანი ახალი მოდელი არის საშინაო და უცხოური ინვესტიციების წახალისება ბიზნესის დაბეგვრის გზით, როდესაც ისინი მოიპოვებენ მოგებას. კომერციული ბანკები, საკრედიტო კავშირები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ლომბარდები ახალ საგადასახადო რეჟიმზე 2023 წლის 1 იანვრის შემდეგ გადავლენ.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, „პირი/პირი, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას და 12 კალენდარულ თვემდე ნებისმიერ უწყვეტ პერიოდში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური ოდენობა აღემატება 100 000 ლარს“, მიმართავს დღგ-ს. რეგისტრაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში. პირს/სუბიექტს ასევე შეუძლია განახორციელოს ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია.

#ძირითადი გადასახადებიშეფასება
1Საშემოსავლო გადასახადი20%
2კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (მოგების განაწილება)15%
3დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)18%
4აქციზის გადასახადიმერყეობს
5იმპორტის გადასახადი0%, 5% ან 12%
6ქონების გადასახადი - კომპანიები1 %-მდე
7ქონების გადასახადი — სალიზინგო კომპანიები0.6%-მდე
8ქონების გადასახადი — ფიზიკური პირები1%-მდე
9ქონების გადასახადი — მიწამერყეობს
#საგადასახადო განაკვეთები ვირტუალური ზონის კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (დასაშვები საქმიანობა: IT მომსახურება)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)გათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადიგათავისუფლებულია
2Დამატებითი ღირებულების გადასახადიგათავისუფლებულია
3Საშემოსავლო გადასახადსგათავისუფლებულია
4ქონების გადასახადიგათავისუფლებულია
5იმპორტის გადასახადიგათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები საერთაშორისო ფინანსური კომპანიისთვისშეფასება
1მოგება ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან (არარეზიდენტი პირების მიერ გამოშვებული)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (ფინანსური ოპერაციები ან ფინანსური მომსახურება)გათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები სპეციალური სავაჭრო კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალებების მიწოდების გარდა დასაშვები საქმიანობისთვის)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (საბაჟო საწყობის შიგნით)გათავისუფლებულია
3იმპორტის გადასახადიგათავისუფლებულია
#სხვა გადასახადებიშეფასება
1ფიზიკურ პირებზე, ორგანიზაციებსა და არარეზიდენტ სუბიექტებზე გადახდილი დივიდენდები15%
2რეზიდენტ კომპანიებს გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
3თავისუფალ მცურავ ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
4საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
5თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
6სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
7Საპროცენტო გადასახადი5%
8ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
9რეზიდენტ ბანკებში გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
10ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
11უფასო მცურავ ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
12თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიის მიერ გადახდილი პროცენტებიგათავისუფლებულია
13ქართული კომპანიების მიერ გამოშვებულ და აღიარებულ უცხოურ საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
14რეზიდენტი კომპანიების მიერ მთავრობისთვის გადახდილი პროცენტებიგათავისუფლებულია
15რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გადახდილი ჰონორარები20%
16რეზიდენტ კომპანიებს გადახდილი ჰონორარიგათავისუფლებულია
17ჰონორარები გადახდილი არარეზიდენტებისთვის10%
18ოფშორული ქვეყნების მაცხოვრებლებს გადახდილი ჰონორარი15%
19მთავრობას გადახდილი ჰონორარიგათავისუფლებულია
20არარეზიდენტებზე გადახდილი მართვის საფასური10%
21ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებისთვის გადახდილი მართვის საფასური15%
22საერთაშორისო ტრანსპორტიდან და საერთაშორისო კომუნიკაციებიდან მიღებული შემოსავლის გადახდა არარეზიდენტებისთვის15%
23საქართველოს სხვა წყაროს შემოსავლების გადახდები არარეზიდენტებზე10%
24ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებისთვის საქართველოს სხვა წყაროს შემოსავლების გადახდები15%
24გაწეული ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან, არადოკუმენტირებული ხარჯები, უფასო განაწილება, ლიმიტის გადაჭარბებული წარმომადგენლობითი ხარჯები15%

საქართველო - ბიზნეს მეგობრული ქვეყანა!